Vandens kokybė

Atgal

Vandens kokybę kontroliuoja bendrovės laboratorija

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas.

2015 m. lapkričio 2 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bendrovės Vandens tyrimų laboratorijai išdavė neterminuotą „Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą“, kuriuo patvirtinama laboratorijos teisė atlikti geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimus.

Leidimas laboratorijai suteikia teisę atlikti cheminius, mikrobiologinius, juslinius geriamojo vandens tyrimus 28 tyrimų metodais, nustatant 30 geriamojo vandens rodiklių. Taip pat leidimas patvirtina, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Vandens tyrimų laboratorija privalo turėti leidimą, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą.

 

Geriamojo vandens kokybės kontrolė
2020 m. UAB „Šiaulių vandenys“ patiekė apie 11,5 tūkst. kub. m per parą geriamojo vandens iš Birutės ir Lepšių (įskaitant Rėkyvos vandens ruošyklą, kurioje paruošta 171,8 kub. m per parą) vandenviečių. Bendrovė geriamuoju vandeniu aprūpina apie 98 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.

Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nuostatoje sakoma „Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas, kai žmonėms skirtame vandenyje nėra patogeninių mikroorganizmų, toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių.“ Dėl galimo kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai, pagrindinis dėmesys ir skiriamas mikrobiologiniams bei toksiniams rodikliams. Atliekant tyrimus, vandentiekio vandenyje nustatomi 4 mikrobiologiniai ir 27 toksiniai bei 16 indikatorinių rodiklių.

Bendrovės Vandens tyrimų laboratorija geriamojo vandens kontrolę vykdo pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu. Vykdant kontrolę, laboratorija nustato visus Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuojamus rodiklius, kurių yra per 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai, fizikiniai – cheminiai).
 
2020 m. geriamojo vandens kokybės kontrolei Šiaulių mieste bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenvietėse buvo pasirinkti 79 nuolatinės programinės priežiūros taškai, iš jų 11 taškų parinkti periodinei programinei priežiūrai. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų.
 
Pagal programinės priežiūros planą 2020 m. iš viso buvo paimti 636 geriamojo vandens mėginiai ir atlikta 8017 laboratorinių tyrimų. 
 
Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, buvo tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio slenkstis, kvapo slenkstis.
 
Vykdant periodinę programinę priežiūrą, papildomai buvo nustatyti: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas.
 
Nepriklausomose laboratorijose nustatomos toksinių analičių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, haloformų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.
 
Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas ribas arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.

Išanalizavus 2020 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.
 

Cheminių ir mikrobiologinių tyrimų skaičius:

MetaiPatiekiamas vandens kiekis, m3/parąMikrobiologiniai rodikliai*Toksiniai (cheminiai rodikliai)Indikatoriniai rodikliai (įskaitant radiologinius tyrimus)
Bendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičiusBendras matavimų skaičius
2019 11721 1495 209 5158
2020 11424 1486 257 5158
* mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius)
 
Naudinga žinoti

Vandentiekio vandenyje yra nedideli sveikatai vertingų mineralinių medžiagų (kalcio, magnio, natrio, kalio, chloridų, sulfatų, hidrokarbonatų ir kt.) ir mikroelementų (fluoro, mangano, geležies, cinko, vario ir kt.) kiekiai. Vartojant vandenį iš čiaupo, organizmas gauna visų minėtų naudingų medžiagų.
 
Apie vandentiekio vandenį sklando įvairūs mitai, o daugiausia jų – apie kietą vandenį. Vandens kietumą lemia jame ištirpusios druskos (kalcio ir magnio hidrokarbonatai, sulfatai, chloridai). Geriamojo vandens kietumo nereglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2017. Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau yra vertingas žmogaus sveikatai. Tai patvirtina Pasaulio sveikatos organizacija.

Siekiant išvengti mikrobiologinės taršos, vieną kartą per metus (pavasarį) gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo profilaktiškai dezinfekuojamas natrio hipochlorito tirpalu. Vandenvietėse įdiegta vandens dezinfekavimo technologija nepavojinga nei aplinkai, nei žmonių sveikatai.Galerija


Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-12