Valdymas

UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo organai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę, metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, bei valdybos narius, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš šešių narių, kuriuos ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vida Lašinienė.

Valdybos nariai:
UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius,
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Brigita Mareckienė,
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė Henrita Giedraitienė,
UAB „Šiaulių vandenys“ Plėtros direktorius Aurimas Rutkauskas,
UAB „Šiaulių vandenys“ Komunikacijos departamento vadovė Irma Urbonaitė.

Valdyba savo veiklą vykdo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, bendrovės valdybos darbo reglamentu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir kitais teisės aktais.

Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas - generalinis direktorius, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų Bendrovės valdyba. Generalinis direktorius organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės gamybinę, komercinę bei finansinę veiklą, efektyviai naudoja bendrovės turtą ir kt.

UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius yra Jonas Matkevičius, kuris bendrovei vadovauja nuo 2007 metų gruodžio mėnesio.

UAB „Šiaulių vandenys“ neturi dukterinių, asocijuotųjų įmonių.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-29