Nuotekų tvarkymas

Atgal
Nuotekų tvarkymo sistemą sudaro nuotekų tinklai, siurblinės, nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginiai.

UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuoja 636,3 km nuotekų tinklų bei 66 nuotekų perpumpavimo siurblines, kurios nukreipia nuotekas į pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį, esančią Pakruojo g. 2A, Šiauliuose. Moderni pagrindinė nuotekų siurblinė yra pajėgi pumpuoti visas miesto nuotekas 8 km slėgine linija į nuotekų valymo įrenginius, kurie yra už miesto, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių rajone. Valykloje nuotekos valomos mechaniškai ir biologiškai.

Šiaulių miesto nuotekų valykla
pastatyta 2004 m. (įrenginių pajėgumas – 50 tūkst. kub. m/parą). Projektiniai nuotekų išvalymo rodikliai (2011 m. rekonstravus biologinio valymo grandį):
  • BDS7 – 15 mg/l,
  • pagal skendinčias medžiagas – 20 mg/l,
  • pagal bendrąjį azotą – 10 mg/l,
  • pagal bendrąjį fosforą – 1,0 mg/l.
Nuotekų valymo įrenginių technologinę schemą sudaro:
Mechaninis valymas:
  • grotos,
  • smėliagaudės,
  • pirminiai nusodintuvai.
Biologinis valymas:
  • veikliojo dumblo reaktoriai su azoto ir fosforo šalinimu pagal Keiptauno universiteto modifikuotą technologiją,
  • antriniai nusodintuvai.
Nuotekų valymo schema.
 
Pasiekti nuotekų išvalymo rodikliai:
 
Rodiklis 20192020
Išvalyta nuotekų   6744,4 tūks. kub. m 6988,6 tūkst. kub. m
BDS7

prieš valymą

303,57 mg/l

 331,25 mg/l

po valymo

2,82 mg/l

 3,01 mg/l
Skendinčios medžiagos

prieš valymą

298,18 mg/l

 324,66 mg/l

po valymo

3,85 mg/l

 2,66 mg/l
Bendrasis azotas

prieš valymą

102,14 mg/l

 86,50 mg/l

po valymo

9,33 mg/l

 8,73 mg/l
Bendrasis fosforas

prieš valymą  

9,14 mg/l

 9,28 mg/l

po valymo

0,37 mg/l

 0,19 mg/l
 
Išvalytas vanduo požeminiu kanalu išleidžiamas į atvirą kanalą, o iš jo patenka į Kulpės upę. Švarus vanduo grąžinamas į aplinką – Kulpės, Mūšos, Lielupės upėmis pasiekia Baltijos jūrą. 

Teršalų šalinimo bei išleidžiamų išvalytų nuotekų kokybės kontrolę vykdo UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys. Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad nuotekų išvalymas Šiaulių miesto nuotekų valykloje atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus, o pagal kai kuriuos rodiklius yra ženkliai geresni.
 
Nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas yra automatizuotas. Procesai stebimi ir kontroliuojami nuotekų valyklos dispečerinėje. Automatizuota sistema užtikrina patikimą ir saugų įrenginių darbą bei padeda išvegti žmogaus klaidų. 


Galerija


Šiaulių miesto nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai.
Nuogriebų krovadėžės.
Grotos.
Smėliagaudės.
Pirminiai nusodintuvai.
Pirminiai nusodintuvai.
Nuotekų kanalas.
Orapūtės.
Cheminių reagentų patalpa.
Veikliojo dumblo reaktoriai.
Veikliojo dumblo reaktoriai.
Antriniai nusodintuvai.
Antriniai nusodintuvai.
Išvalytų nuotekų kanalas.
Išvalytų nuotekų kanalas.
Nuotekų valyklos dispečerinė.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-16