Nuotekų tvarkymas

Atgal
Nuotekų tvarkymo sistemą sudaro nuotekų tinklai, siurblinės, nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginiai.

UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuoja 628,2 km nuotekų tinklų bei 61 nuotekų perpumpavimo siurblinę, kurios nukreipia nuotekas į pagrindinę nuotekų perpumpavimo stotį, esančią Pakruojo g. 2A, Šiauliuose. Moderni pagrindinė nuotekų siurblinė yra pajėgi pumpuoti visas iš miesto surinktas nuotekas 8 km slėgine linija į nuotekų valymo įrenginius, kurie yra už miesto, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių rajone.

Šiaulių miesto nuotekų valykla
pastatyta 2004 m. Projektinis nuotekų valymo įrenginių pajėgumas - 50 000 kub. m/parą. Projektiniai nuotekų išvalymo rodikliai (2011 m. rekonstravus biologinio valymo grandį):
 • BDS7 - 15 mg/l,
 • pagal skendinčias medžiagas - 20 mg/l,
 • pagal bendrąjį azotą - 10 mg/l,
 • pagal bendrąjį fosforą – 1,0 mg/l.
Nuotekų valymo įrenginių technologinę schemą sudaro:
Mechaninis valymas:
 • grotos,
 • smėliagaudės,
 • pirminiai nusodintuvai.
Biologinis valymas:
 • veikliojo dumblo reaktoriai su azoto ir fosforo šalinimu pagal Keiptauno universiteto modifikuotą technologiją,
 • antriniai nusodintuvai.
2018 m. į nuotekų valymo įrenginius atitekėjo ir buvo išvalyta 7595,5 tūkst. kub. m nuotekų.
Pasiekti nuotekų išvalymo rodikliai:
 • BDS7 - 3,98 mg/l,
 • pagal skendinčias medžiagas - 4,90 mg/l,
 • pagal bendrąjį azotą - 9,35 mg/l,
 • pagal bendrąjį fosforą - 0,62 mg/l.
Išvalytas vanduo požeminiu kanalu išleidžiamas į atvirą kanalą, o iš jo patenka į Kulpės upę. Švarus vanduo grąžinamas į aplinką - Kulpės, Mūšos, Lielupės upėmis pasiekia Baltijos jūrą. 

Bendrovės Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys nuolat kontroliuoja, ar tinkamai valomos nuotekos. Tyrimai patvirtina, kad nuotekų išvalymas Šiaulių miesto nuotekų valykloje atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus, o pagal kai kuriuos rodiklius yra ženkliai geresni.


Galerija


Šiaulių miesto nuotekų valykla ir dumblo apdorojimo įrenginiai.
Nuogriebų krovadėžės.
Grotos.
Smėliagaudės.
Pirminiai nusodintuvai.
Pirminiai nusodintuvai.
Nuotekų kanalas.
Orapūtės.
Cheminių reagentų patalpa.
Veikliojo dumblo reaktoriai.
Veikliojo dumblo reaktoriai.
Antriniai nusodintuvai.
Antriniai nusodintuvai.
Išvalytų nuotekų kanalas.
Išvalytų nuotekų kanalas.
Nuotekų valyklos dispečerinė.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-04-03